Geen producten (0)

Privacybeleid jenalin webwinkels

Dit privacy beleid is voor het gebruik van al onze webwinkels, en website van toepassing (verder te noemen websites). 
Wanneer dit privacy beleid van toepassing is voor alleen webwinkels, Site, wordt dit apart met de genoemde naam vermeld. 
De volgende websites zijn eigendom van jenalin webwinkels :

Webwinkes:
 powergereedschap.nl 


Site:
jenalinwebwinkels.nl

Over ons privacybeleid:

jenalin webwinkels geeft veel om uw privacy. 
Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor
(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van
onze diensten hebben verzameld. 
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van jenalin webwinkels. 
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 08/06/2018, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze
gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. 
Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens
opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u
aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, 
u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking:

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, 
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware:

 Shoppagina.nl

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shoppagina.nl.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.
Shoppagina.nl heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, 
zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Shoppagina.nl is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag.
Shoppagina.nl behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en
gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
Shoppagina.nl houdt rekening met de geldende
wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.


Payment processors:

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. 
Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. 
Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 
Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren 
en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. 
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens
zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek:

PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. 
Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. 
Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. 
PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. 
In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

packs
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. 
Wij maken gebruik van de diensten van packs voor het uitvoeren van de leveringen. 
Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met packs delen. 
packs gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. 
In het geval dat packs onderaannemers inschakelt, stelt packs uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden:

E-boekhouden.nl en Van Oort & Van Hal Administratie en Advies

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden.nl. 
Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. 
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. 
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Van Oort & Van Hal Administratie en Advies. 
Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. 
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. 
Zij zal indien de belastingdienst dit wenst, onze gegevens delen met de belastingdienst. 
Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
E-boekhouden.nl en Van Oort & Van Hal Administratie en Advies is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. 
E-boekhouden.nl en Van Oort & Van Hal Administratie en Advies gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Onze Leveranciers:

Voor al onze webwinkels hebben wij leveranciers waarvoor wij de verkoop op ons nemen. 
Wij verstrekken alleen aan die leveranciers uw persoonlijke informatie. 
Deze informatie heeft alleen betrekking op gegevens als naam, adres en de inkooporder (productgegevens). 
Deze leveranciers leveren uw goederen vanuit hun magazijn direct aan u. 
Zij verzenden deze goederen en hebben alleen daarom deze gegevens nodig. 
Ook deze leveranciers hebben een geheimhoudingsverplichting m.b.t. de verstrekte gegevens.

Onze groothandel partners: 
Alle overige producten worden ingekocht bij leveranciers, waar wij uw gegevens niet delen.


Externe verkoopkanalen:

Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst
dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te
handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Marktplaats.nl
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling
plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw
bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking:

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. 
Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. 
Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. 
Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. 
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens:

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. 
Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Wij maken gebruik van google analytics, en hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Het IP-adres wordt gemaskeerd, "gegevens delen" is uitgezet en er worden geen andere google diensten gebruikt met de Google Analytics-cookies.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek:

In voorkomende gevallen kan jenalin webwinkels op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het
delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. 
In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, 
maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. 
Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.  
Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. 
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, 
deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten:

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. 
Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. 
In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, 
zullen wij u vragen zich te legitimeren. 
Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. 
Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht:

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. 
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. 
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers 
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht:

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. 
U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. 
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. 
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking:

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. 
U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. 
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid:

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. 
U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. 
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. 
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. 
Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, 
omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten:

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of
in opdracht van jenalin webwinkels. 
Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. 
Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. 
Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. 
Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies:

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. 
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. 
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. 
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen:

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid:

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. 
Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. 
Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, 
dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
jenalin webwinkels
Molenweg 29
6617BC Bergharen
Nederland
T (031) 657-5667
E info@jenalin.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Jos van der Linden

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook Twitter Pinterest